Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OBCHODNÍHO CENTRA KRAKOV

Milí zákazníci, 

Níže uvedené body platí pro vnitřní prostory obchodního centra a přilehlé prostory:

 1. Je zakázáno jakékoliv jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.

 2. Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření mimo vyhrazená místa.

 3. Je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a omamných či návykových látek – též jejich vnášení a distribuce.

 4. Je zakázán vstup se zvířaty, vyjma vodících psů doprovázejících držitele průkazu ZTP, a vyjma psů vstupujících do centra, a to pouze za účelem přístupu do prodejny HAPPY ZOO. Pes musí mít vodítko a náhubek. Malá zvířata mohou být nesena v ruce nebo v tašce.

 5. Je zakázáno přivazovat zvířata k vybavení obchodního centra.

 6. Je zakázáno vstupovat na eskalátory s nákupními vozíky, kočárky nebo vozíky pro invalidy.

 7. Je zakázáno běhání a pohyb v protisměru po eskalátorech.

 8. Je zakázáno nechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje.

 9. Je zakázáno provádět osobní hygienu (mytí do půl těla, mytí nohou, čištění zubů apod.) v sociálních zázemích obchodního centra.

 10. Je zakázán vstup s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími nebo nebezpečnými látkami. Používání otevřeného ohně není povoleno

 11. Je zakázáno umisťovat, bez povolení správy centra, letáky a samolepky na svislé či vodorovné konstrukce a povrchy.

 12. Je zakázáno provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu správy centra.

 13. Je zakázán vstup osob zapáchajících, nevhodně oblečených, s viditelnými jevy nakažlivé choroby.

 14. Je zakázáno fotografování a filmování v obchodním centru bez souhlasu správy centra.

 15. Je zakázáno vstupovat do obchodního centra se střelnými, i jinými, zbraněmi nebo podobnými předměty s výjimkou státních a komunálních policejních složek.

 16. Je zakázáno bezdůvodně vstupovat do únikových chodeb, na úniková schodiště a na zásobovací dvůr.

 17. Je zakázán vjezd vozidly a motocykly na dlážděné chodníky.

 18. Je zakázán vstup na travnaté plochy v přilehlých prostorách obchodního centra. Je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.

 19. Je zakázáno shromáždění osob, nepovolené správou centra.

 20. Vstup s jízdními koly povolen pouze za účelem servisu nebo reklamace v k tomu určených nájemních jednotkách. Jízdní kolo musí být vedeno.

 21. Sezení je povolené jen na k tomu určených lavičkách. Ležení na těchto lavičkách je zakázáno.

 22. Obtěžování návštěvníků, žebrání nebo zbytečné pobývání v prostorách centra není dovoleno.

 23. Není povoleno provozování jakékoli propagační či výdělečné činnosti bez souhlasu správy centra.

 24. Jakákoliv manipulace s majetkem obchodního centra nebo nájemců bez jejich souhlasu není povolena.

 25. Svévolné znečišťování, poškozování nebo zneužívání zařízení obchodního centra a společných prostor, jako jsou toalety, sanitární místnosti apod., bude stíháno dle přestupkového zákona a bude požadována náhrada škody.

 

Správa centra, nebo jím delegovaná bezpečnostní služba, mají právo zakázat přístup komukoliv, a vykázat z prostor obchodního centra a přilehlých prostor kohokoliv, kdo poruší výše uvedená pravidla Návštěvního řádu. Po výzvě k opuštění obchodního centra může být další pobývání v prostoru obchodního centra trestně stíháno.

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel                                                 

Krakov Holding s.r.o.

Šipka