Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Provozní řád parkoviště

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PRO ZÁKAZNÍKY OBCHODNÍHO CENTRA CENTRUM KRAKOV
(část pro podzemní parkoviště)

(dále jen „provozní řád“)

Tento provozní řád upravuje pravidla a podmínky užívání parkovacího místa v podzemním krytém placeném parkovišti objektu obchodního centra Centrum Krakov, na adrese Lodžská 850/6, 181 00 Praha 8. Všichni návštěvníci (zákazníci) obchodního centra využívající parkování v podzemním parkovišti, jakož i osoby pohybující se v prostorách podzemního parkoviště (dále jen „Návštěvníci“) jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a dodržovat jej.

Provozovatelem podzemního parkoviště v obchodním centru je vlastník obchodního centra - společnost Krakov Holding s.r.o., sídlem Lodžská 850/6, 181 00 Praha 8, IČ: 08155381, tel.: 604 196 136, email: info@centrumkrakov.cz (dále jen „provozovatel“).

Návštěvník vstupem, resp. vjezdem do prostor podzemního parkoviště Centra Krakov uzavírá s provozovatelem obchodního centra smlouvu o užívání nehlídaného parkovacího místa, jejíž součástí je tento provozní řád.

I. PROVOZNÍ DOBA

1. Denní provozní doba podzemního parkoviště v obchodním centru Centrum Krakov je pondělí – sobota 6:00 h - 23:00h, neděle 7:00 h – 23:00h  (dále jen „Denní provozní doba“).

2. Noční provozní doba podzemního parkoviště v obchodním centru Centrum Krakov je pondělí – neděle 23:01 h - 5:59h (dále jen „Noční provozní doba“; Noční provozní doba společně s Denní provozní dobou a nebo též také každá zvlášť dále jen jako „Provozní doba“).

II. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ

1. Parkovací místa nejsou hlídaná a Provozovatel podzemního parkoviště neodpovídá za případné odcizení vozidla, krádeže součástí a vybavení vozidla, jakož i případných předmětů ponechaných po dobu parkování ve vozidle, vloupání do vozidla či jakékoliv jeho poškození.

2. Parkovací místa v podzemním parkovišti obchodního centra Centrum Krakov jsou určena pouze pro parkování vozidel dle níže uvedené specifikace:

·       Maximální dovolená výška vozidla je 210 cm.

·       ​​Není dovolen vjezd ani parkování vozidel na LPG a CNG pohon.

·       Není dovoleno parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem a nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 3.500 kg.

·       Maximální povolená délka vozidla 5 250 mm a maximální povolená šířka vozidla je 2 400 mm.

·       Vozidla musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích.

·       Z vozidla nesmí být po dobu stání v podzemním parkovišti sejmuty, zakryty či jinak odstraněny evidenční značky.

·       Návštěvníci jsou povinni v prostorách podzemního parkoviště dodržovat pořádek a čistotu.

III. VJEZD, POHYB A PARKOVÁNÍ VOZIDEL

1. Provoz v podzemním parkovišti se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o silničním provozu“) a tímto provozním řádem.
2. Každý návštěvník, resp. uživatel parkovacího místa podzemního parkoviště Centra Krakov má při vjezdu povinnost odebrat lístek z parkovacího automatu umístěného u vjezdu do prostorů podzemních garáží.
3. Návštěvník parkoviště prokazuje splnění podmínek stání lístkem, který mu byl vydán parkovacím systémem při vjezdu do podzemního parkoviště.
4. V Provozní době, a to neprodleně při odjezdu z parkoviště je Návštěvník povinen zaplatit poplatek za parkování dle čl. III. odstavce č. 6.
5. Provozovatel je povinen, zajistit, aby Návštěvníkovi parkoviště, po řádném zaplacení poplatku za parkování, byl vydán doklad o zaplacení parkovného.  
6. Cena stání silničních motorových vozidel o maximální hmotnosti do 3, 5 t.

7.I. Od 1. 10. 2022 v průběhu Denní provozní doby: každý Návštěvník má nárok na jeden vjezd denně, v rámci kterého mu bude poskytnuto parkování až na 2 hodiny ZDARMA, každá další započatá hodina (tj. třetí a další nebo kterákoli další započatá při druhém a dalším vjezdu) je zpoplatněna ve výši: 50,- Kč/hod

7.II. Zákazníci vybraných provozoven jsou oprávněni využít zvýhodněného parkování, respektive 2 hodin parkování zdarma nad rámec standardní bezplatné parkovací doby.  Validaci parkovacího lístku provádí, při využití služeb provozovna, - Saunia, Max Fitness a Dětský koutek Coolnička, přímo při vstupu/odchodu z provozovny.

7.III. V průběhu Noční provozní doby: jednorázový poplatek ve výši: 250 Kč,  výjimku tvoří zákazníci auto myčky a restaurace, kteří mají individuální sazbu dle ceníku nájemce. Účtované ceny jsou včetně DPH dle platného zákona.
8. Provozovatel upozorňuje, že za účelem kontroly dodržování doby bezplatného parkování jsou při vjezdu a výjezdu kamerami snímány registrační značky vozidla.
9. Při ztrátě parkovacího lístku je Návštěvník povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 1 000 Kč.
10. V případě nahlášení ztráty parkovacího lístku, v době dvouhodinového neplaceného stání, uhradí Návštěvník manipulační poplatek 200,- Kč a to za předpokladu že se podaří ověřit čas vjezdu Návštěvníka do podzemního parkoviště. Nepodaří-li se ověřit čas vjezdu návštěvníka do podzemního parkoviště, nebo přesáhne-li doba stání návštěvníka 2 hodiny od vjezdu, bude návštěvník penalizován dle odst. 8 čl. III tohoto parkovacího řádu.
11. Vjezd do podzemního parkoviště je umožněn Návštěvníkům pouze v průběhu Denní provozní doby.
12. V průběhu Noční provozní doby je možný pouze výjezd z podzemního parkoviště. Za účelem vstupu do podzemního parkoviště, k zaparkovanému vozidlu, využije Návštěvník interkom umístěný u servisního vstupu, který se nachází směrem od ulice Hnězdenská.
13. Řidič vozidla je povinen řídit se dopravním značením, pokyny doplňkových informačních tabulí a pokyny provozovatele, resp. obsluhy podzemního parkoviště.
14. Po vjezdu do podzemního parkoviště řidič zaparkuje vozidlo na vybraném parkovacím místě, ev. obsluhou parkoviště určeném parkovacím místě, vyznačeném vodorovným dopravním značením.
16. Návštěvník není oprávněn zaparkovat vozidlo tak, že zasahuje do jiného parkovacího místa; v případě porušení této povinnosti je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu dle článku V. tohoto provozního řádu.
17. Při zaparkování vozidla je řidič vždy vozidlo povinen řádně uzavřít a uzamknout, zajistit jej proti samovolnému pohybu a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu (tj. v takovém stavu, u kterého nehrozí vznik požáru).
18. Řidič a další osoby opustí prostory podzemního parkoviště výtahovým lobby, které tvoří vstup do obchodního centra; používání jiných východů (vjezdová/výjezdová rampa, úniková schodiště atd.) je v běžném provozu zakázáno.
19. Maximální povolená rychlost jízdy v prostorách podzemního parkoviště je 5 km/hod.
20. Při jízdě v prostorách podzemního parkoviště jsou zákazníci a návštěvníci podzemního parkoviště povinni rozsvítit tlumená světla, pokud tak neučinili před vjezdem do objektu.
21. V případě poruchy platebního terminálu či vjezdové/výjezdové závory je Návštěvník povinen informovat obsluhu parkoviště na tel.: + 420 607 059 533.
22. Při zjištění vzniku škody na majetku svém nebo třetích osob je každý povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obsluze parkoviště, a dále se řídit jejími pokyny. Návštěvník, respektive provozovatel vozidla odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště.
23. Návštěvník, respektive provozovatel vozidla (tam, kde je to příslušné) je povinen nahradit Provozovateli každou škodu, kterou prokazatelně způsobí na majetku Centra v souvislosti s provozem nebo zaparkováním vozidla v prostorách Centra, včetně ekologických škod např. únikem motorového oleje)
24. V případě dopravní nehody je uživatel povinen informovat o této skutečnosti dispečink CK na telefonním čísle +420 607 059 533.

IV. JE ZAKÁZÁNO V PROSTORECH PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ A V PARKOVANÉM VOZIDLE

1. Pohyb osob, který nesouvisí s parkováním/užíváním parkovacího místa.
2. Kouření a používání otevřeného ohně.
3. Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů.
4. Doplňování pohonných hmot či jiných kapalinových náplní do vozidel a jejich vypuštění, provádění oprav, nabíjení akumulátorů a mytí vozidel.
5. Ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení.
6. Parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz parkovacího domu, stejně jako celkové parkování vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu a vozidel nesplňujících technické předpisy.
7. Parkování vozidel mimo vyznačená místa určená pro parkování (především pak v jízdních pruzích před nouzovými východy, na přechodech pro chodce a před východy) vzhledem k možnému narušení provozu.
8. Pohyb osob na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech a jiných nemotorových vozidlech a zařízeních.
9. Vjezd a parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na kolech, popř. s pneu s hřeby.
10. Uzamykání osob, dětí či zvířat ve vozidle, jakož i spaní ve vozidlech.
11. Roznášení a umisťování reklamních letáků v prostorách parkoviště a na zaparkovaných vozidlech.

V. SANKCE ZA PORUŠENÍ PODMÍNEK PROVOZNÍHO ŘÁDU

1. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto provozním řádem je osoba, která povinnost porušila povinna uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. V případě porušení provozní doby podzemního parkoviště obchodního centra Centrum Krakov má provozovatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý den trvání porušení.
2. Smluvní pokutu je porušitel povinen zaplatit pracovníkům ostrahy podzemního parkoviště před opuštěním parkoviště oproti předložení dokladu o zaplacení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok provozovatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti stanovené provozním řádem, pokud ke škodě dojde.
4. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Návštěvníkům (parkovné, smluvní pokuty, příp. nároku na náhradu škody) zadržovací právo k vozidlu, a za tím účelem, použít na parkující motorová vozidla technický prostředek k zabránění odjezdu s tím, že výjezd z podzemního parkoviště bude umožněn po úhradě pohledávek. O zadržení vozidla a jeho důvodu vyrozumí Návštěvníka pracovník ostrahy parkoviště, jinak Návštěvník souhlasí s tím, že o zadržení vozidla a jeho důvodu je dostatečně informován samotnou instalací technického prostředku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objekt je sledován kamerovým systémem, kterým je pořizován bezpečnostní záznam vybraných prostor v objektu.
2. Uživatel podzemních garáží je seznámen, že prostory jsou monitorovány kamerovým systémem a je pořizován bezpečnostní záznam prostor.
3. Tento provozní řád podzemního parkoviště OC Krakov nabývá platnosti dnem 1. 3. 2024.   

Šipka